Kwaliteitszorg

Lyceum Schravenlant bewaakt de kwaliteit van haar organisatie o.a. door middel van lesbezoeken, de gesprekkencyclus en de tevredenheidsonderzoeken.

Ons leerlingvolgsysteem (SOMtoday) toont de resultaten per leerling, per vak. Zowel ouders als  leerlingen kunnen inloggen om de resultaten, absenties en het huiswerk te zien.

Zowel de instroom- (adviezen basisschool/eindtoets) en de doorstroom- (bevordering, doubleren, verandering van onderwijstype) als de uitstroomgegevens (examenresultaten en tussentijds afstromen naar vmbo-tl/mbo) worden verwerkt in SOMtoday.

In het kader van opbrengstgericht werken worden deze resultaten elke periode bekeken en geëvalueerd. Indien nodig worden vervolgacties in gang gezet.

De kwaliteit van het onderwijs wordt periodiek gemeten door de onderwijsinspectie. Deze publiceert ook haar bevindingen, en wel op de website http://www.onderwijsinspectie.nl/. Gekeken wordt (onder andere) naar:

  • de besteding van de onderwijstijd
  • het systeem van kwaliteitszorg
  • de manier waarop specifieke groepen leerlingen worden bediend
  • de opbrengsten
  • en een groot aantal andere items

Als het gaat om de opbrengsten, dan bedoelt de inspectie:

  • de tijd die leerlingen nodig hebben om de hele onderbouw te doorlopen
  • het niveau van de afdeling waar leerlingen uiteindelijk terecht komen, in relatie tot de adviezen van de basisscholen
  • de tijd die leerlingen nodig hebben om de hele bovenbouw te doorlopen
  • de cijfers behaald voor het centraal examen
  • de verschillen tussen de cijfers behaald voor het schoolexamen enerzijds en het centraal examen anderzijds.

Zie onderstaande websites voor meer informatie: