Missie en visie

Missie en visie

In het strategisch beleidsplan van de stichting OSVS zijn de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie
Wij hebben de overtuiging dat alle mensen een passie hebben en daarbij talenten. Onze missie is om onze leerlingen te helpen de passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen.
Wij doen dat voor de individuele leerlingen, maar ook voor de samenleving als geheel. Wij doen dat ook in samenwerking met de samenleving: ouders, buurt, bedrijven, etc. Wij doen dit voor alle leerlingen, daarom zijn we openbaar onderwijs.

Visie
Leerlingen die hun talenten inzetten om hun passie te kunnen nastreven, doen dat in een wereld die snel verandert. Dat vraagt van ons dat we onze leerlingen voorbereiden op hún toekomst, voor banen die nu nog niet altijd bestaan en waarbij ze technieken nodig hebben, die we nu nog niet kennen.
Ons onderwijs speelt hierop in, is zodanig georganiseerd dat we leerlingen in staat stellen het maximale uit zichzelf te halen in de wereld van straks. Het succesvol afronden van de schoolloopbaan is hierbij een vanzelfsprekendheid.

In een missie wordt feitelijk aangegeven waartoe en voor wie de organisatie eigenlijk bestaat. In de missie van het OSVS wordt duidelijk gemaakt dat wij er primair zijn voor de leerlingen, maar in het verlengde daarvan ook een functie hebben voor de samenleving. We zijn er om die leerlingen zich zo te laten ontwikkelen dat zij tot bloei komen en daarmee leveren we ook een bijdrage aan een verdere/betere ontwikkeling van de samenleving.

De visie maakt duidelijk dat ons onderwijs toekomstgericht dient te zijn. Kenmerkend voor onze maatschappij is dat veranderingen snel gaan en daarbinnen past een open – en flexibele levenshouding. De maatschappij verandert niet alleen snel, maar wordt op vele terreinen ook complexer. Een complexiteit die vraagt om een samenhangende aanpak en dus zal samenwerkingsgerichtheid sterk ontwikkeld moeten worden. Voortdurende verandering betekent ook dat minder kan worden gedacht binnen vaste kaders en dat creatief denken (out of the box) moet worden gestimuleerd. In de visie van onze school zullen thema’s als een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving (duurzaamheid) in de 21ste eeuw in de maatschappelijke context centraal staan. Deze thema’s lopen dan ook als een rode draad door het hele schoolgebeuren heen.

Als we missie/visie in een aantal kernpunten samenvatten, dan komen we tot het volgende geheel:

  • ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen het beste in zichzelf naar boven halen;
  • het optimaal tot ontwikkeling laten komen van leerlingen kan ons inziens het best binnen een kleinschalige omgeving;
  • ontplooiing/ontwikkeling kunnen pas optimaal plaatsvinden binnen een veilige (leer)omgeving
  • optimale voorbereiding op diplomering en de maatschappij van nu en morgen met houdingen/vaardigheden als flexibiliteit, samenwerkingsgerichtheid, creativiteit, onderzoeksgerichtheid, organiseren, discussiëren/debatteren, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, …;
  • kernwaarden van waaruit we werken zijn: democratisch burgerschap, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit;
  • in de 21ste eeuw zullen een gezonde leefstijl, alsmede een gezonde – en duurzame leefomgeving belangrijke aspecten zijn in het leven van mensen. Aandacht hiervoor loopt dan ook als een rode draad door de hele school heen.