Ouderbetrokkenheid

Contacten met ouders

Schermafdruk 2016-01-25 11.45.39

Een goede relatie tussen ouders en school heeft een gunstig effect op de prestaties van de leerlingen.
Lyceum Schravenlant is een school, die een intensieve samenwerking tussen school, ouders en de leerling centraal stelt, zodat onze leerlingen de beste kans van slagen hebben.

Contacten met ouders vinden wij erg belangrijk. Om die reden organiseren we gedurende het schooljaar een aantal contactmomenten (zie informatie / lijst belangrijke data) en verzorgen we elke twee weken de nieuwsbrief voor ouders en leerlingen.

Wat is ouderbetrokkenheid?

Naamloos

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij het opvoeden en het onderwijs,  thuis én op school.  Ouders en school werken in gelijkwaardigheid en met wederzijds vertrouwen samen aan de ontwikkeling van het kind.

Belangrijk hierbij is dat de ouders in eerste instantie het gezag van de docent en de school  ondersteunen en dat de wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders helder zijn.

Deze verwachtingen worden uitgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt bij de inschrijving besproken en meegegeven.

De Samenwerkingsovereenkomst benadrukt deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheiden geeft mogelijkheden voor het gesprek over die medeverantwoordelijkheid vanuit de verschillende rollen. De uitwerking van de overeenkomst is gebaseerd op de visie op ouderbetrokkenheid van de school.

Het is een vorm om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen, geen document met een juridische status. Ondertekening van dit document is dan ook niet nodig.

De afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst bestaan uit:

 • zaken waarvoor de school verantwoordelijk is;
 • zaken die de ouder/verzorger voor zijn/haar verantwoordelijkheid neemt;
 • zaken waarvoor de leerling verantwoordelijk is.

Intensieve samenwerking

Lyceum Schravenlant is een school die midden in de samenleving staat en waar sprake is van een intensieve samenwerking tussen docenten, leerlingen en ouders. Deze samenwerking met ouders wordt onder meer concreet door:

 • Het werken met een ouderportaal in via WIS waar ouders onder andere de cijfers en absenties kunnen inzien, maar ook zien wanneer er bepaalde toetsen zijn;
 • Een enthousiaste ouderraad;
 • De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad;
 • Onze klankbordgroepen in elke afdeling: onderbouw, bovenbouw vwo en bovenbouw havo;
 • De Samenwerkingsovereenkomst;
 • Elk jaar stellen we de ouders van alle leerlingen van klas 3 in de gelegenheid om de enquête in Vensters voor verantwoording in te vullen. De betreffende ouders krijgen hierover een brief.
  Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen;
 • De afspraken m.b.t. ouderbetrokkenheid op Lyceum Schravenlant;
 • Activiteiten vanuit de werkgroep ouderparticipatie, bijvoorbeeld de beroepenbeurs.

Wat kunt u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u?

Ouders en school werken actief samen, zodat hun kind de beste kans van slagen heeft.
Hieronder worden negen punten genoemd waaruit blijkt wat Lyceum Schravenlant van de ouders verwacht en wat de ouders van school mogen verwachten bij deze samenwerking. Zie de hierboven genoemde samenwerkingsdriehoek.

Ten aanzien van het behalen van goede resultaten

 1. Ouders worden betrokken bij het keuzeproces voor vakken en/of een beroepsrichting dan wel een vervolgopleiding.
 2. Ouders halen samen met hun zoon/dochter de rapporten van hun kind persoonlijk op bij rapportperiode I en III.
 3. Ouders volgen via het ouderportaal wat het huiswerk van hun kind is en welke toetsen wanneer 
worden afgenomen. De school maakt deze gegevens zichtbaar.
 4. Ouders volgen via het ouderportaal van WIS (SOMtoday) de cijfers en absentiegegevens van hun kind. De school maakt deze gegevens zichtbaar.

Ten aanzien van de veiligheid

 1. Ouders werken samen met de school om absentie te voorkomen. Ouders informeren de school van tevoren over ziekte, doktersbezoek en dergelijke en de school informeert ouders als hun kind niet op school is. Ouders zorgen voor een tijdige verantwoording van de absenties.
 2. Ouders en school hebben regelmatig contact over het kind, als het minder goed gaat, maar ook als het goed gaat. Hiervoor zijn ouderavonden onder andere bedoeld.
 3. Ouders en school werken samen in geval van eventuele incidenten.

Ten aanzien van de organisatie

 1. Ouders kunnen door de school uitgenodigd worden om vrijwilligerswerk te verrichten op school, bijvoorbeeld in de mediatheek.
 2. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om zitting te nemen in de klankbordgroepen, ouderraad en de medezeggenschapsraad. Ouders van derde klas leerlingen wordt gevraagd deel te nemen aan de oudertevredenheidsenquête van Vensters voor Verantwoording en ouders wordt gevraagd zich op te geven voor de (HBO)beroepenvoorlichting door ouders voor onze leerlingen.

Communicatie vindt o.a. op de volgende manieren plaats:

Telefonisch, e-mail, post, informatie-avonden, mentoravonden, website, ouderportaal, nieuwsbrief, Facebook van Lyceum Schravenlant, beroepenvoorlichting door ouders. 

Lyceum Schravenlant verwacht dat iedere ouder in staat is om digitale informatie te verwerken.