Verlofregeling

Verlofregeling

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).

Scholen mogen extra verlof toekennen voor:

 • verhuizing: maximaal één schooldag;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad:
  • in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden,
  • anders maximaal één schooldag.
  • In het buitenland maximaal vijf schooldagen.

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);

 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  – In de eerste graad maximaal vier schooldagen;
  – In de tweede graad maximaal twee schooldagen;
  – In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;
  – In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.
  Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Vakantie verlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (Het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar die op geen enkel regulier schoolvakantiemoment mogelijk is).
 • Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is
 • De afdelingsleider of directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.

Dit verlof

 • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 • mag geen verlenging zijn van een reguliere schoolvakantie.

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
 • het ophalen van familie;
 • meereizen met anderen;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • tickets al gekocht;
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een ander kind uit het gezin;
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis;
 • soortgelijke redenen.

Aanvragen
Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de afdelingsleider van uw kind. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier (aanvraagformulier vakantie en verlof) wat te verkrijgen is bij de receptie van de school. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de afdelingsleider en zo nodig bij de directeur van de school. Deze zal/zullen met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zondermeer overal verlof voor verlenen.

Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs.

Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijgt na het indienen van het verzoek zo snel mogelijk schriftelijk bericht (onder schriftelijk wordt ook een e-mail verstaan).

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden andere regels.

Bij evenementen van religieuze aard mag een kind met toestemming van de afdelingsleider thuisblijven.

Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee schooldagen van tevoren aan de afdelingsleider doorgeven. Dit kan middels het invullen van het hiervoor bestemde formulier (aanvraagformulier vakantie en verlof).

Als er sprake is van meerdere achtereenvolgende feestdagen mag de school één dag aanwijzen als de dag waarop verlof mogelijk is. Op de andere dagen kan dan geen verlof worden opgenomen.

Voor wie geldt dit?
De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen, en islamitische stromingen die op verschillende dagen starten met bijvoorbeeld het Suikerfeest.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/ culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

Aanvragen

Het aanvragen van verlof vanwege een religieuze feestdag vindt net als het aanvragen van buitengewoon verlof plaats middels het daartoe bestemde formulier wat bij de receptie van de school verkrijgbaar is (aanvraagformulier vakantie en verlof).

Aanvullende informatie
Voor vragen over leerplicht en religieuze feestdagen kunnen scholen contact opnemen met hun leerplichtambtenaar. Als ouder neemt u eerst contact op met de school van uw kind.

Download

Aanvraagformulier vakantie en verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969