Bovenbouw

Lyceum Schravenlant neemt eindexamens af voor dagonderwijs in de afdelingen havo en atheneum. Ter voorbereiding hierop volgen de leerlingen na de onderbouw:

  • twee jaar onderwijs in de havo
  • drie jaar onderwijs in het vwo

De lessen die gegeven worden staan in de lessentabellen in de schoolgids.

De normen voor de overgang van 4- naar 5-atheneum, van 5- naar 6-atheneum en van 4- naar 5-havo, zijn in sterke mate afgeleid van de regelingen die gelden bij het slagen of zakken na het centraal eindexamen. Met de regelgeving omtrent de bijzondere positie van de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, is rekening gehouden.

De volgende regelgeving is in verband hiermee van belang:

Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.

én

Leerlingen in het havo mogen als eindcijfer ten hoogste één vijf behaald hebben van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als

  • a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt behaald;
  • b) er een vier of lager voor deze vakken wordt behaald.

Leerlingen in  het VWO mogen als eindcijfer ten hoogste één vijf behaald hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.