Inrichting

De inrichting van het onderwijs aan Lyceum Schravenlant is gemakkelijk af te lezen aan de hier opgenomen tabel.

Een leerling die de basiskennis en –vaardigheden van een vak of vakonderdeel voldoende beheerst, wordt uitgedaagd om aan een of meer onderdelen van het PLUS-programma deel te nemen.

Bevordering naar een volgend leerjaar gebeurt op grond van vastgelegde overgangsnormen. Deze zijn zo bedoeld: als een leerling de norm heeft gehaald, heeft hij recht op plaatsing in de betreffende hogere klas. Heeft hij/zij de norm niet gehaald, dan wordt de leerling besproken door de lerarenvergadering. Deze neemt een beslissing; dat kan ook een advies zijn. Een beslissing van die vergadering is in beginsel bindend, al is er wel beroep mogelijk. De directie is gehouden, ouders die in beroep willen gaan, de juiste weg te wijzen.