VECON (Business School)

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
De VECON Business School (VBS) kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid. Een school met het certificaat VECON Business School investeert in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij. Daarmee wordt gestimuleerd dat het kiezen voor het profiel EM een nog bewustere keuze wordt. Om gecertificeerd Business School te zijn dient een extra programma in onder- en bovenbouw te worden gegeven. Lyceum Schravenlant is sinds maart 2015 VECON Business School. De school biedt hierom een door de VECON goedgekeurd programma aan. Er is een coördinator Business School die de voortgang van het programma bewaakt. Docenten geven lessen en/of coördineren de verplichte onderdelen. Deze docenten zullen vooral komen uit de Economie en M&O hoek. Docenten bezoeken jaarlijks de verplichte netwerkbijeenkomsten van de VECON.

Indien er vakoverstijgende projecten zijn, zullen ook andere collega’s betrokken worden. Leerlingen moeten actief betrokken zijn bij de stof. Zij hebben bewust gekozen voor extra’s. Leerlingen volgen deze extra modules, maken opdrachten of organiseren activiteiten, deels in hun eigen tijd.

Kenmerkend voor de Business School is de overbrugging tussen theorie en praktijk. Daarom zullen ook externen, gastsprekers en ondernemers worden uitgenodigd. Bezoeken aan lokale bedrijven staan op de planning

– Verbreden van de kennis, verwerven van extra kennis.
– Verbeteren van ondernemersvaardigheden.
– Enthousiasmeren door vooral een praktische invulling
van het programma.
– Betere voorbereiding op vervolgstudies.
– Voor de leerlingen een VBS certificaat.